Brochures

Gratis Bijbelse Brochures

De onderstaande artikelen in ‘brochure’ vorm kunt u gratis downloaden en doorgeven aan derden. De opmaak is zodanig dat u, wanneer uw printer dit ondersteunt, deze kunt afdrukken als “brochure” of “boekje” (A5).

De Bijbel? Dat Geloof Ik Niet!Dat Geloof Ik Niet! Bijbel: Mythe of Waarheid?

Gratis e-book, PDF-formaat
https://www.yarah.nl/dat-geloof-ik-niet/

Is het wel waar wat we in de Bijbel lezen? Is de Bijbel een boek vol mythische verhalen, een collectie van overleveringen zonder enige historische grondslag of steekhoudend, bijvoorbeeld archeologisch, bewijs?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

– Inconsistenties in de Bijbel
– Het Scheppingsverhaal
– Samenstelling en datering van de Bijbel
– De God van het Oude Testament
– Het Volk in de Woestijn
– Sporen in Egypte
– Archeologische vondsten
– De Habiroe bedreigen Kanaän
– Jezus, de Zoon van God?

Download via: https://www.yarah.nl/dat-geloof-ik-niet/

omslag_gemeentegroeiGemeentegroei vanuit Bijbels Perspectief

De kerk bestaat voor geen enkele andere reden dan deze: mensen trekken tot Christus. Om  hen naar het beeld van Christus te maken. Als we dat niet doen, dan zijn alle kathedralen, geestelijken, zendingsposten, zelfs de Bijbel zelf, een totale verspilling van tijd. God werd een mens met geen enkel ander doel dan dit” – C.S. Lewis.

Veel gemeenten en kerken hebben de afgelopen jaren het programma “Doelgerichte Gemeente” gedaan. Met als gevolg dat de gemeenten groeiden in ledental, in veel gevallen. Wat is nu de kracht van programma’s als “Doelgerichte Gemeente”, de inhoudelijke kant even daar gelaten? De grote kracht er van is dit: het zorgt er voor dat een gemeente (weer) ’focus’ krijgt. De vraag is – is dat dan de, of een-, Bijbelse methode die wij moeten toepassen voor Gemeentegroei? Kunnen gemeenten of kerken nog ‘autonoom’ groeien en: wat is er, Bijbels gezien, nodig voor Gemeentegroei? Of is Gemeentegroei iets wat we helemaal niet, of juist wél, na moeten streven? Een beschouwing van de huidige situatie en een Bijbels perspectief op Gemeentegroei. 40 pagina’s, a5-formaat.

Download de brochure

Heilige_Geest_interpretatieDe Heilige Geest en de Interpretatie  van Gods Woord

De Heilige Geest speelt een belangrijke rol in de interpretatie van Gods’ Woord. Dat staat buiten twijfel; immers: iemand die ongelovig is –en daarmee de Geest van God niet heeft ontvangen- kan onmogelijk de Bijbel juist interpreteren.

We zien dan ook vaak dat ongelovigen, ook als zij inhoudelijke kennis hebben van de Bijbel, een ‘uitleg’ geven die totaal niet juist is.Ook gelovigen leggen de Bijbel echter soms totaal onjuist uit.

Deze korte brochure gaat over twee eenvoudige methoden c.q. basisprincipes waarmee en waar aan elke prediking of studie getoetst kan worden.

Download de brochure

eeuwiglevenWoorden van Eeuwig Leven

ongeloof, filosofie, wetenschap & religie…

Hoe is het toch mogelijk, dat veel mensen in Nederland en andere westerse landen die zich uitgeven voor Christen woedend, gewoonweg ziedend, kunnen worden wanneer we het Woord van God, ook de basis van hun geloof openen?

Hoe is het mogelijk dat zij, in plaats van Gods Woord, liever Nietzsche, Bonhoeffer, Kuitert, allerlei filosofen, enz. citeren en volgen? Dat zij liever hun eigen gedachten volgen; hun definitie van “waar God aan moet voldoen” of “wat God ten diepste betekent”…?

Maar laten we wel eerlijk zijn: niemand is hier vrij van. En daarom is het voor iedereen belangrijk te weten hoe Gods Woord hierover spreekt!

Download de brochure

wetmatigheden_voorkantDe Wetmatigheden van het Universum

Mark Twain is een van de meest beroemde Amerikaanse schrijvers ooit. Hij was, althans formeel, een Christen maar uit zijn latere werk, pas gepubliceerd na zijn dood, was ook een afwijzing van het Christelijke geloof en zelfs de Bijbel te vinden.

Bovenal wees Twain het ‘georganiseerde Christendom’  af, zo schreef hij bijvoorbeeld: “Als Christus hier nu zou zijn, zou hij één ding niet zijn: een Christen” en “de beste genezing voor Christendom is het lezen van de Bijbel”.

Twain was een observator, want juist zijn observatievermogen heeft ook geleid tot zijn boeken. En wat hij observeerde met betrekking tot de kosmos, het universum, is een zeer rake observatie.

Ik begon met een observatie die, naar ik meen, geen enkele wetenschapper zal willen of kunnen tegenspreken: “Het Universum wordt beheerst door strenge en onveranderlijke wetten”

Download de brochure

grote_Verdrukking_armageddonDe Grote Verdrukking

..en de slag om Armageddon

Een studie/brochure welke ingaat op de vragen welke er zijn rondom de Grote Verdrukking en “Armageddon”.

Gesproken wordt over het valse vredesverbond, de machtsbasis van de anti-Christ, en de huidige verwachtingen hieromtrent.Wat leert de Bijbel over dit belangwekkende onderwerp? Of is het slechts een ‘allegorische’ vertelling welke we ondermeer in de Openbaringen aantreffen en moeten we dit geestelijk opvatten?

2 Thes. 2
“wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert”.

Download de brochure

opname_frontDe Opname van de Gemeente

Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling?

Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid?

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal vragen zoals de Bijbelse onderbouwing van de leerstelling en de geschiedenis er van; was er bijvoorbeeld al vroeg(er) in de geschiedenis iets over deze opvatting bekend? Hoe werd binnen de kerk van Rome en de Reformatie omgegaan met deze opvatting? Of was deze daar totaal niet bekend?Aan de hand van eerder onderzoekswerk van James F. Stitzinger, Associate Professor of Historical Theology, en aanvullend eigen onderzoek probeert de auteur licht te werpen op deze vragen.Het onderzoek heeft een aantal, met name in Nederland, onbekende en verrassende feiten boven water weten te halen.

Download de brochure.