Grondslag

Onderstaande grondslag is hetgeen wij op grond van de Bijbel geloven en vanuit welke principes wij onderwijzen. Uiteraard is dit slechts een beperkte weergave van de meest belangrijke principes.

God

Wij geloven dat God één is en Zich aan de mensen heeft geopenbaard in de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat Hij Zijn wil en plan voor de mensheid geopenbaard heeft in Zijn Woord: de Bijbel.

Jezus

Wij geloven dat Jezus Christus is geboren uit een maagd, Maria, en dat Hij het Eeuwige leven en enig God is. Wij geloven dat Jezus Christus gestorven is als offer voor onze zonde(n), dat Hij is opgestaan uit de dood en daarmee de dood heeft overwonnen. Dat Hij door zijn lijden, sterven en opstaan voor de mensen de weg naar God weer heeft opengesteld welke was afgesloten door de erfzonde: de ongehoorzaamheid en opstand van Adam. Wij geloven dat iedereen die in Hem, Jezus, gelooft niet verloren gaat maar voor eeuwig leven zal!

Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest als waarachtig God is uitgestort en woont in alle gelovigen om ze te leiden in de volle waarheid. Wij geloven dat iedere Christen, bij de wedergeboorte, de Heilige Geest ontvangt.

Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is en dat de Bijbel de enige bron van kennis en openbaring over God is. Wij aanvaarden de Bijbel als grondslag en gezaghebbende norm voor ons  functioneren.

Vrije Genade

Wij geloven dat een ieder is geroepen om te geloven, dat de ‘uitverkiezing naar de Genade’ een ieder, in Christus, wordt aangeboden maar dat het aan de mens is deze te aanvaarden of te verwerpen. Het aanvaarden van de vrije genade is de wedergeboorte.

Wedergeboorte

Wij geloven dat de Christen door zijn wedergeboorte wordt toegevoegd aan het Lichaam van Christus (= de Gemeente in de breedste zin, alle wedergeboren gelovigen op deze wereld). Er is alleen redding mogelijk van Gods oordeel voor hen die zich bekeren en Jezus Christus als Verlosser aannemen en door de (werking van de) Heilige Geest wederomgeboren worden waardoor zij kinderen van God zijn geworden en eeuwig leven zullen ontvangen.

Doop

Wij geloven dat de Christen in gehoorzaamheid aan de Bijbel zich dient te laten dopen, als een getuigenis dat de gelovige daarmee Jezus Christus wil volgen in het water (beeld van het graf) en mét Hem is opgestaan in een nieuw leven. Daarom zijn wij van mening dat dopen van gelovigen pas dan mogelijk is wanneer zij “tot onderscheid” zijn gekomen: de doop op (geloof)belijdenis.

Israël

Wij erkennen Israël als het land en volk van God. Wij geloven dat de Christelijke gemeente is geënt op Israël. Wij geloven dat God het volk Israël niet heeft verstoten of verworpen maar hen tijdelijk terzijde heeft gesteld en zij in de toekomst weer zullen worden hersteld en terug geplaatst in hun positie als uitverkoren “Volk van God”. Wij geloven dat het volk Israël, al de 12 stammen, het énige volk is dat van Godswege recht heeft gekregen op bewoning van het land Israël.

Terugkeer van Jezus

Wij geloven dat Jezus Christus terug zal keren naar deze aarde om de gelovigen tot Zich te nemen, om voor altijd bij Hem te zijn. Wij geloven in een 2e komst van Christus waarbij door Hem het Messiaanse Vrederijk gevestigd zal worden, waarin Jezus zal heersen als Koning voor duizend jaar. Aan het einde van deze duizend jaar zal Hij oordelen, de levenden en de doden, en zal een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde door God worden gegeven.