Erkenning en Doelstelling

Doelstelling

Middels de Stichting Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah hopen wij een stukje Bijbelonderwijs door te kunnen- en mogen geven. Het Bijbel College is één van de activiteiten van de stichting. Voor meer informatie over de stichting zelf verwijzen wij u naar de website van de Stg. Yarah.

Gratis Bijbelschool Bijbels Theologisch Onderwijs Onze visie is:
“Bijbels onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht zijn of haar middelen, draagkracht of achtergrond”

Onze Missie is:
“De (lokale) gemeenten en gelovigen (gratis) Bijbelse training en onderwijs bieden vanuit Evangelisch perspectief en grondslag”

Zoals ooit, tijdens de Reformatie, het doel was de Bijbel in handen te brengen van de mensen, streven wij (net als anderen over de hele wereld) er naar nu het Bijbels Onderwijs eveneens “in handen te brengen” van mensen. Het internet is daar een unieke kans en uitgelezen mogelijkheid!

Onafhankelijk Bijbelonderwijs

We zijn niet verbonden en/of gebonden aan een kerkverband of stroming en het behalen van het certificaat is mede daarom geen garantie dat u daardoor ‘erkend’ wordt als, bijvoorbeeld, bijbelleraar, voorganger e.d. door een kerk of gemeente. Het betekent ook dat wij vrij zijn om in alle onafhankelijkheid, niet gebonden aan (belijdenis)geschriften of regels van kerken of organisaties, de Bijbel te onderwijzen.

Wij pretenderen niet ‘de waarheid in pacht’ te hebben. Het meeste onderwijs op deze website is gebaseerd op de opvattingen zoals u deze vindt in Protestantse en Evangelische, niet charismatische, kringen. We putten daarbij uit een rijke, kerkelijke, historie en geschriften van predikanten en bijbelleraren door de eeuwen heen!

Doel examens

Examens Certificaat Bijbelse Studies Diploma Bijbelse StudiesDe doelstelling van de examens voor de certificaten en het Diploma Bijbelse Studies is:

  • voor uzelf verifiëren dat u de lessen bestudeerd hebt en voldoende begrepen;
  • eventueel derden aan te tonen dat u deze cursus met goed gevolg doorlopen hebt.

Aangezien de inhoud van de cursus publiek is, kunnen derden eenvoudig verifiëren wat de door u opgedane en getoetste kennis is en zich hiervan een helder beeld vormen. Zij kunnen zien wat de hoeveelheid en diepgang van de stof is. Dit geeft het diploma een duidelijke meerwaarde ten opzichte van veel andere Bijbelscholen en opleiders.

Het grote verschil tussen het Bijbel College en veel andere Bijbelscholen is:

  • dat de inhoud van de bijbellessen openbaar is;
  • dat wij het bijbelonderwijs gratis aanbieden;
  • u de lessen thuis, in uw eigen tempo, kunt volgen – geheel of gedeeltelijk, al naar gelang uw behoefte;
  • u geen materialen hoeft aan te schaffen: al het materiaal wordt gratis beschikbaar gesteld via deze website;
  • er geen (administratieve) verplichtingen zijn!

Het nadeel van het volgen van online lessen is dat er geen klassikaal onderwijs gegeven wordt waarmee interactie met docenten en mede-studenten niet, of slechts beperkt, kan plaatsvinden.

Erkenning door de overheid

Het Yarah Bijbel College, de certificaten en het diploma dat wij uitgeven, is niet door de overheid erkend, zoals (bijna) alle Bijbelscholen en trainingen in Nederland dat niet zijn.

Yarah Bijbel College Gratis Bijbelschool

Het Yarah Bijbel College streeft ook niet naar erkenning door de overheid. Wij kunnen niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden.

Het Bijbel College is een opleiding voor godsdienstonderwijs en geen algeme opleiding. Aan dergelijke opleidingen worden immers andere programmatische en financiële eisen gesteld waar wij niet aan kunnen voldoen.

Geen overheidserkenning nastreven is dus geen principiële maar een praktische keuze. Wanneer wij wel overheidserkenning zouden willen zou dit voor ons betekenen dat wij dan aan eisen moeten voldoen op het gebied van organisatorische, educatieve en financieel gebied. Dit is voor ons niet mogelijk aangezien wij ons werk gratis aanbieden en afhankelijk zijn van giften.

Overheidserkenning voor een Bijbelschool zegt daarom weinig tot niets over de kwaliteit van het gegeven bijbelonderwijs. De overheid in Nederland bemoeit zich daar ook niet mee (scheiding kerk en staat).

Er zijn in Nederland twee soorten erkende onderwijsinstellingen:

  • Universiteiten en hogescholen staan in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ze krijgen geld van de Rijksoverheid.
  • Een aantal particuliere opleidingen. Zij krijgen geen geld van de overheid. Ze krijgen erkenning na onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO. De diploma’s zijn daarna wettelijk erkend.

Wij worden door de overheid niet gefinancieerd. Daarnaast geven wij ook géén wettelijk erkende ‘graden’ (bijvoorbeeld Associate Degree of Bachelor Degree) of diploma’s uit. Daarmee is erkenning van ons opleidingsinstituut niet nodig en ook niet mogelijk. Alleen HBO- en Universitaire opleidingen zijn als zodanig erkend door de Nederlandse overheid. Klik hier voor meer informatie.